fbpx
Ga naar de inhoud
Home » Algemene Voorwaarden Freelance Diensten

Algemene Voorwaarden Freelance Diensten

1. Opdrachtnemer 

1.1. Jerry Renson, gevestigd te 3290 Diest, aan de Bergstraat 13, handelende onder de naam Jerry Renson (hierna: “Opdrachtnemer”).
1.2. De werkzaamheden van Opdrachtnemer bestaan uit: Digitale marketing, sociale media marketing 
1.3. Opdrachtnemer verricht zijn werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht.
1.4. Opdrachtnemer staat niet in een gezagsverhouding tot de Opdrachtgever.
1.5. Opdrachtnemer bepaalt zelf op welke locatie hij zijn werkzaamheden uitvoert.
1.6. Opdrachtnemer kan in overleg met Opdrachtgever besluiten om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

2. Offerte en overeenkomst 

2.1. Overeenkomsten komen tot stand door ondertekening van een offerte of een opdrachtbevestiging.
2.2. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, evenals de te maken kosten in het kader van de overeenkomst, waaronder begrepen de kosten voor bestelde of gekochte zaken, reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.
2.4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht verandert, dan kan dit consequenties hebben voor de oorspronkelijke overeenkomst. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
2.5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de binnen Opdrachtgever bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord zijn gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
2.6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 

3. Honorarium, kosten en tarieven 

3.1. De honorering van Opdrachtnemer berust op de tarieven zoals door Opdrachtnemer zijn overeengekomen met Opdrachtgever.
3.2. Elk nieuw jaar kan Opdrachtnemer besluiten om zijn tarieven te verhogen met minimaal de inflatiecorrectie.
3.3. Noodzakelijke reiskosten worden naast de tarieven afzonderlijk in rekening gebracht, conform het afgesproken tarief.
3.4. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle bedragen exclusief btw.
3.5. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten kunnen na afloop van de opdracht in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen. Bij de afname van een abonnement of strippenkaart zal vooraf worden gedeclareerd.
3.6. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, zal Opdrachtnemer een verantwoording van uren en kosten bijhouden en deze op verzoek van Opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. 

4. Aansprakelijkheid 

4.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
4.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4.4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4.5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 4.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn ondergeschikten. 

5. Eigendommen van Opdrachtgever 

5.1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege Opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal Opdrachtnemer dezelfde zorg aanwenden die hij daarover omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
5.2. Opdrachtnemer draagt het risico voor de in het vorige lid bedoelde zaken gedurende de tijd dat deze aan hem zijn toevertrouwd. 

6. Eigendommen van Opdrachtnemer

Schetsontwerpen, presentatiemodellen en/of originele beelddragers, zoals drukwerkoriginelen, positief- en negatieffilms, foto’s, alsmede moederbanden op magnetische dragers (video en studio), blijven te allen tijde eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen. 

7. Geheimhouding/vertrouwelijke informatie 

7.1. Opdrachtnemer erkent dat hem door Opdrachtgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met het bedrijf van Opdrachtgever alsmede van alle bijzonderheden betreffende klanten van Opdrachtgever.
7.2. Opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van Opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.
7.3. Het is Opdrachtnemer derhalve verboden, zowel gedurende de looptijd van de samenwerking alsook na afloop daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook, enige mededeling te doen van of aangaande hetgeen hij bij de uitoefening van zijn functie ter kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van Opdrachtgever en diens klanten. 

8. Betaling 

8.1. Opdrachtnemer declareert zijn werkzaamheden maandelijks of indien overeengekomen per strippenkaart.
8.2. Declaraties van Opdrachtnemer dienen binnen veertien dagen – zonder opschorting of verrekening – te zijn voldaan.
8.3. Indien betaling na aanmaning uitblijft, is Opdrachtnemer gerechtigd een verzuimrente van 1% per maand in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.4. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de goederen welke eigendom pas wordt overgedragen aan Opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.
8.5. Voor opdrachten die een lange bewerkingstijd vereisen, kan door Opdrachtnemer deelbetaling worden verlangd.
8.6. Bij niet betaling van de in opdracht van Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, is Opdrachtnemer gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die daardoor mocht ontstaan.
8.7. Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van vooraf als zodanig aangeduide onderdelen van een samengestelde opdracht, kan aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

9. Klachten 

9.1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 8 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
9.2. Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
9.3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte factuurbedrag, of het kosteloos verbeteren, of het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde kosten.
9.4. Indien de klacht niet tijdig kenbaar wordt gemaakt, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de klacht. 

10. Overmacht 

10.1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer ontslaat Opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesses kan doen gelden.
10.2. In geval van overmacht zal Opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. 

11. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht 

11.1. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Opdrachtnemer, in en buiten rechte, voor alle gevolgen van onrechtmatig gebruik.
11.2. Tenzij anders overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
11.3. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

12. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

12.1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
12.2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
12.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
12.5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
12.6. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
12.7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
12.8. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
12.9. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer-, en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

13. Toepasselijkheid 

13.1. Deze voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
13.2. Deze algemene voorwaarden zijn raadpleegbaar via de website van opdrachtnemer jerryrenson.be.
13.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

14. Toepasselijk recht 

14.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
14.2. De rechtbank Vlaams Brabant, locatie Leuven is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
14.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.